معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : کدال و مجامع

شرکت نیروکلر ، با سرمایه 400.000 میلیون ریال ،اولین پیش بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/06/31 خود را به شرح جدول زیر منتشر کرده است که در ان سود هر سهم را مبلغ 400 ریال اعلام نموده که نسبت به سال قبل رشد 77 درصدی را تجربه کرده است. با توجه به […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

شرکت پالایش نفت بندرعباس در اولین پیش‌بینی خود برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 181,340,195 میلیون ریال درآمد فروش پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال مالی قبل 10% افزایش نشان می‌دهد. از این میزان 45,618,798 میلیون ریال در دوره سه ماهه منتهی به 1396/03/31 محقق شده که برابر 25% از بودجه پیش‌بینی شده […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

پتروشیمی خارک برای سال 1396 فروش 11.9 هزار میلیارد ریالی را با حاشیه سود عملیاتی 36 درصدی پیش‌بینی نموده اما در سه ماهه نخست حاشیه سود عملیاتی 41 درصد و 1,486 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده و سودخالص پیش‌بینی شده برای کل سال بالغ بر 4,602 میلیارد ریال خواهد بود. در سه ماهه نخست […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

شرکت پتروشیمی اراک، در پیش‌بینی بر اساس عملکرد سه ماهه خود برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 فروش 25,798,111 میلیون ریال را پیش‌بینی نموده است که نسبت به سال مالی قبل 6% رشد نشان می‌دهد. از این میزان 6,094,821 میلیون ریال در دوره سه ماهه منتهی به 1396/03/31 محقق شده که برابر تقریباً 24% از […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

شرکت پاکسان، در پیش‌بینی بر اساس عملکرد 6 ماهه خود برای سال مالی منتهی به 1396/09/30، 3,828,846 میلیون ریال درآمد فروش پیش‌بینی نموده است که نسبت به سال مالی قبل 1.6% رشد یافته است. از این میزان 1,772,356 میلیون ریال در دوره شش ماهه منتهی به 31/03/1396 محقق شده که برابر 46% از بودجه پیش‌بینی […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

شرکت پتروشیمی مارون، در اولین پیش‌بینی خود برای سال مالی منتهی به 29/12/1396، مبلغ 44,006,043 میلیون ریال درآمد فروش پیش‌بینی نموده است که نسبت به سال مالی قبل 3% افزایش یافته است. از این میزان 11,716,206 میلیون ریال در دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1396 محقق شده که برابر 27% از بودجه پیش‌بینی شده است […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

پتروشیمی جم برای سال 1396 فروش 52.6 هزار میلیارد ریالی را با حاشیه سود عملیاتی 26 درصدی پیش‌بینی نموده که در سه ماهه نخست 3,392 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده و سودخالص پیش‌بینی شده برای کل سال بالغ بر 15,076 میلیارد ریال خواهد بود. در سه ماهه نخست فروش شرکت 12.3 هزار میلیارد ریال […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

کل سود صنعت استخراج کانه‌های فلزی برای سال 1396 معادل 26,505 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در سه ماهه نخست 25 درصد آن پوشش داده شده است. افزایش سودخالص در سال 96 نسبت به سال 95 معادل 15 درصد و بهار 96 نسبت به بهار 95 معادل 130 رشد تجربه کرده است. بهترین پوشش بودجه […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

شرکت پتروشیمی زاگرس در عملکرد سه ماهه خود موفق به تحقق سود 1،103 ریالی شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 80% رشد یافته است. همچنین میزان درآمد فروش نیز 25% افزایش یافته که ناشی از افزایش نرخ فروش متانول است. بر اساس این گزارش در فرض اول با اطلاعات جدول زیر می‌توان در […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

شرکت در دوره سه ماهه منتهی به 1396/03/31، موفق به تحقق سود 160 ریالی شده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 78% رشد یافته است. همچنین سود ناخالص 62% افزایش یافته که ناشی از کاهش بهای تمام شده می‌باشد. با در نظر گرفتن نرخ‌های فروش یک ماهه منتهی به 1396/03/31 و نیز برآورد […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

  • شرکت در سال 95 مبلغ 1.721 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده که نسبت به مبلغ پیش بینی شده ، 3 درصد تعدیل مثبت داشته است. • درامدهای عملیاتی شرکت به فروش خالص و سود سرمایه گذاری ها می باشد که کل فروش خالص به مبلغ 51.028.777 میلیون ریال می باشد. […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

• سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت به مبلغ 3.934 میلیارد ریال شامل 2.952 میلیارد ریال سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها و 981 میلیارد ریال ارزش دفتری سهام شرکت های بورسی می باشد. سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت نیز شامل مبلغ 26.858 میلیارد ریال می باشد. • درآمدهای عملیاتی شرکت به مبلغ 9.639 میلیارد […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

• شرکت در سال 95 به ازای هر سهم 685 ریال سود محقق کرده است که نسبت به پیش بینی صورت گرفته برای این سال که مبلغ 785 ریال بوده است،13 درصد تعدیل منفی را نشان می دهد و سود عملیاتی شرکت با 72 درصد کاهش نسبت به سال قبل همراه بوده است و سود […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

– شرکت در سال 95 به ازای هر سهم 81 ریال زیان محقق کرده است، که پیش بینی صورت گرفته توسط شرکت را محقق ساخته است. این زیان را می توان به حاشیه سود ناخالص پایین و هزینه های مالی بالا نسبت داد. – جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

همان گونه که در جدول مشاهده می گردد، نرخ فروش تایر رادیال نسبت به میانگین پنج ماه قبل بدون تغییر بوده است اما این نرخ نسبت به پیش‌بینی شرکت 8.6% پایین‌تر است. شرکت در مجموع شش ماه موفق به پوشش 41% از فروش مقداری بودجه در مورد محصول تایر رادیال شده است.  

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

همان گونه که در جدول مشاهده می گردد، نرخ فروش نسبت به میانگین پنج ماه قبل با رشد 2 درصدی همراه بوده است اما این نرخ نسبت به پیش‌بینی شرکت 4.2% پایین‌تر است. شرکت در مجموع شش ماه موفق به پوشش 53% از بودجه فروش مقداری شده است.  

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

همان گونه که در جدول مشاهده می گردد ، نرخ فروش کنسانتره نسبت به میانگین دو ماه قبلی 2% افزایش یافته است و نرخ فروش گندله بدون تغییر باقی مانده است. همچنین شرکت موفق به پوشش 25 و 26 درصدی بودجه به ترتیب در مورد کنسانتره و گندله در سه ماهه نخست سال جاری شده […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

همان گونه که در جدول مشاهده می گردد ، نرخ های فروش نسبت به میانگین دو ماه قبل با رشد همراه بوده اند و همچنین این نرخ‌ها نسبت به پیش‌بینی شرکت نیز بالاترند. شرکت در مجموع سه ماه موفق به پوشش فروش مقداری 28 درصدی روانکار و 29 درصدی محصولات جانبی شده است.  

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

– زیان تلفیقی انباشته شناسایی شده گروه ایران خودرو دیزل در سال 95 به مبلغ 19.179 میلیارد ریال ثبت گردیده است و زیان انباشته شرکت اصلی نیز در پایان این سال به بیش از 16.602 میلیارد ریال رسیده است که بیش از 3.3 برابر سرمایه ثبت شده شرکت می باشد. – مانده تسهیلات دریافتی شرکت […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : کدال و مجامع

• شرکت در سال 95 به ازای هر سهم 324 ریال سود محقق کرده است که نسبت به پیش بینی صورت گرفته برای این سال که مبلغ 273 ریال بوده است و توانسته است تقریبا 18 درصد بیشتر از سود پیش بینی شده را محقق نماید. در خصوص افزایش سود شرکت در سال 95می توان […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
صفحه ۱ از ۳۱۲۳

مطالب تصادفی

بازگشت سنگ آهن به مسیر نزول

بازگشت سنگ آهن به مسیر نزول روز جمعه بازار سنگ آهن نقدی چین عقب گرد شدیدی داشت و تمام سود...

کاهش قیمت کلاف فولادی عرضه آوریل توسط شرکت بنشی

کاهش قیمت کلاف فولادی عرضه آوریل توسط شرکت بنشی شرکت آهن و فولاد بنشی (Benxi) در شمال شرق چین قیمت...

گزارش بازار آتی: 19 مارس 2018

گزارش بازار آتی: 19 مارس 2018 روز دوشنبه 19 مارس در جلسه صبح آسیا از بورس آتی شانگهای همه فلزات...

تقویت دلار و معاملات ضعیف طلا در آغاز هفته

تقویت دلار و معاملات ضعیف طلا در آغاز هفته روز دوشنبه بهای طلا اندکی کاهش یافت در حالی که تقویت...