معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

شهریور97

در این بخش نتیجه عملکرد کلیه سیگنال های معاملاتی پیشنهادی از سوی معیار ارائه گردیده است.

 

 

 

آرشیو سیگنال های معیار در بازار آتی زعفران (شهریور97)

سررسید

تاریخ/ساعت پیشنهاد

موقعیت

محدوده پیشنهادی

محدوده
حد ضرر

محدوده تارگت

رویکرد

نتیجه

زعفران
آبان ماه 97

1397/06/04
ساعت 14:35

خرید

100،000

98،500
108،000
130،000


حد سود اول
113،000
حد سود دوم
122،000
حد سود سوم
135،000
حد سود چهارم
149،000

میان مدت

بستن معامله در قیمت 141،000
1شنبه ساعت 11:00
(410،000 تومان سود معادل 200%+ بازدهی)

جمع کل سود/زیان معاملات                 410،000 تومان
(به ازای هر قرارداد)            معادل 200% بازدهی مثبت