معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دی 97

در این بخش نتیجه عملکرد کلیه سیگنال های معاملاتی پیشنهادی از سوی معیار ارائه گردیده است.

 

 

 

آرشیو سیگنال های معیار در بازار آتی سکه (دی)

زعفران
بهمن 97

1397/10/23
ساعت 14:20

خرید

133،000
تا
130،000

127،000

حد سود اول
140،000
حد سود دوم
145،000

میان مدت

بستن معامله در قیمت 135،500
1شنبه ساعت 12:15
(44،000 تومان سود معادل 10%)

جمع کل سود/زیان معاملات              44،000 تومان سود

(به ازای هر قرارداد)                  معادل 10% بازدهی مثبت