معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

خرداد 97

در این بخش نتیجه عملکرد کلیه سیگنال های معاملاتی پیشنهادی از سوی معیار ارائه گردیده است.

 

 

آرشیو سیگنال های معیار در بازار آتی سکه (خرداد)

سررسید

تاریخ/ساعت پیشنهاد

موقعیت

محدوده پیشنهادی

محدوده
حد ضرر

محدوده تارگت

رویکرد

نتیجه

دی ماه 97

1397/03/29
ساعت 15:05

خرید

2،840،000

2،790،000

حد سود
3،150،000

میان مدت

بستن معامله در قیمت 3،100،000
پنجشنبه ساعت 14:00
(2،600،000 تومان سود معادل 36%

دی ماه 97

1397/03/22
ساعت 13:25

خرید

2،760،000

2،750،000

حد سود اول
2،830،000
حد سود دوم
2،930،000

نوسان

بستن معامله در قیمت 2،920،000 (جهت افراد ریسک پذیر)
چهارشنبه ساعت 13:05
(1،600،000 تومان سود معادل 23%)

دی ماه 97

1397/03/22
ساعت 13:25

خرید

2،760،000

2،750،000

حد سود اول
2،830،000
حد سود دوم
2،930،000

نوسان

بستن معامله در قیمت 2،820،000 (جهت افراد ریسک گریز)
سه شنبه ساعت 17:23
(600،000 تومان سود معادل 8.6%)

دی ماه 97

1397/03/07
ساعت 12:55

خرید

به محض بازگشایی در محدوده
2،290،000 الی 2،300،000

2،280،000

حد سود اول
2،335،000
حد سود دوم
2،390،000

نوسان

بستن معامله در قیمت 2،298،000
دوشنبه ساعت 13:56
(20،000 تومان ضرر)

دی ماه 97

1397/03/06
ساعت 13:03

خرید

شکست و تثبیت بالای 2،260،000

2،280،000
2،265،000
2،240،000

2،310،000

نوسان

بستن معامله در قیمت 2،280،000
یکشنبه ساعت 16:12
(200،000 تومان سود معادل 3.1%)

جمع کل سود/زیان معاملات              4،380،000 تومان سود