معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

تیر 97

در این بخش نتیجه عملکرد کلیه سیگنال های معاملاتی پیشنهادی از سوی معیار ارائه گردیده است.

 

 

 

آرشیو سیگنال های معیار در بازار آتی سکه (تیر97)

سررسید

تاریخ/ساعت پیشنهاد

موقعیت

محدوده پیشنهادی

محدوده
حد ضرر

محدوده تارگت

رویکرد

نتیجه

دی ماه 97

1397/04/23
ساعت 13:55

خرید

3،100،000
تا
3،080،000

3،030،000

3،400،000
4،000،000

کوتاه مدت
میان مدت

بستن معامله در قیمت 3،907،000
1شنبه ساعت 13:00
(8،070،000 تومان سود معادل 100%+ بازدهی)

دی ماه 97

1397/04/25
ساعت 13:00

خرید

3،100،000
تا
3،150،000

3،050،000

3،400،000

کوتاه مدت

بستن معامله در قیمت 3،420،000
4شنبه ساعت 13:10
(2،700،000 تومان سود معادل 34%+ بازدهی)

دی ماه 97

1397/04/09
ساعت 14:10

خرید

3،390،000
الی
3،400،000

3،370،000

محدوده حد سود
3،550،000

میان مدت

بستن معامله در قیمت 3،370،000
شنبه ساعت 16:20
(350،000 تومان ضرر معادل 4.3%- بازدهی)

دی ماه 97

1397/04/05
ساعت 13:17

خرید

3،200،000
الی
3،220،000

3،170،000

محدوده حد سود
3،450،000

میان مدت

بستن معامله در قیمت 3،450،000
شنبه ساعت 13:08
(2،400،000 تومان سود معادل 31%+ بازدهی)

جمع کل سود/زیان معاملات             12،820،000 تومان سود
(به ازای هر قرارداد)