معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

آرشیو سیگنال های آتی

در این بخش نتیجه عملکرد کلیه سیگنال های معاملاتی پیشنهادی از سوی معیار ارائه گردیده است.

 

آرشیو سیگنال های معیار در بازار آتی سکه

سررسید

تاریخ/ساعت پیشنهاد

موقعیت

محدوده پیشنهادی

محدوده
حد ضرر

محدوده تارگت

رویکرد

نتیجه

دی ماه 97

1397/02/30
ساعت 15:00

خرید

با شکسته شدن محدوده 2،150،000

2،135،000

حد سود اول
2،1850،000

حد سود دوم
2،220،000

نوسان

بستن معامله در قیمت 2،250،000
دوشنبه ساعت 17:40
(1،000،000 تومان سود معادل 15.3%)

دی ماه 97

1397/02/25
ساعت 13:02

خرید

2،060،000

2،050،000

2،100،000

نوسان

 بستن معامله در قیمت 2،100،000
ساعت 14:40
(400،000 تومان سود معادل 6.2%)

 دی ماه 97

1397/02/23
ساعت 15:14

 خرید

 2،098،000

2،090،000 

حد سود اول
2،120،000
حد سود دوم
2،140،000

نوسان

بستن معامله در قیمت 2،120،000
ساعت 17:20
(220،000 تومان سود معادل 3.4%)
  

 دی ماه 97

1397/02/19
ساعت 14:30

 فروش

 2،167،000

2،167،000 

2،100،000 

نوسان

بستن معامله در قیمت 2،167،000
ساعت 14:14
(1000 تومان ضرر معادل 0.1%) 
 

 دی ماه 97

1397/02/17
ساعت 13:20

 خرید

 2،120،000

2،105،000 

2،160،000 

نوسان

 بستن معامله در قیمت 2،103،000
ساعت 14:14
(170،000 تومان ضرر معادل 2.6%) 

 دی ماه 97

1397/02/11
ساعت 11:15

فروش 

2،020،000

2،025،000 

1،970،000

 نوسان
(پرریسک)

بستن معامله در قیمت 2،025،000
ساعت 12:32
(50،000 تومان ضرر معادل 1%) 

 دی ماه 97

1397/02/10

ساعت 14:35

فروش

1،960،000
1،965،000

شکست و تثبیت بالای 1،972،000

1،940،000

نوسان
(پر ریسک)

 بستن معامله در قیمت 1،948،000
ساعت 16:18
(130،000 تومان سود معادل 2.4%)
 

 دی ماه

97

1397/02/10

ساعت 10:36

خرید

1،940،000
1،945،000

شکست و تثبیت زیر 1،930،000

1،975،000

نوسان

بستن معامله در قیمت 1،971،000ساعت 12:13
(300،000 تومان سود معادل 5.5%)
 

 دی ماه

97

1397/02/09

ساعت 14:25

خرید

1،908،000

شکست و تثبیت زیر 1،900،000

1،940،000

نوسان


270،000 تومان سود معادل 5.00%

 دی ماه

97

1397/02/08

ساعت 15:20

خرید

1،880،000

شکست و تثبیت زیر
1،900،000

حد سود دوم
1،940،000
حد سود اول
1،910،000

نوسان

550،000 تومان سود معادل 10%

 دی ماه

97

1397/02/08

ساعت 11:50

خرید

1،890،000

شکست و تثبیت زیر
1،900،000

حد سود دوم
1،940،000
حد سود اول
1،910،000

نوسان

450،000 تومان سود معادل 8.3%

 دی ماه

97

1397/02/04

خرید

1،941،000

1،935،000

1،963،000

نوسان

60،000 تومان زیان معادل 1.1% 

 دی ماه

97

1397/02/02

فروش

2،010،000

1،968،000

1،940،000

میانمدت

700،000 تومان سود معادل 13% 

 دی ماه

97

1397/02/01

فروش

با شکست

1،990،000

1،968،000

1،940،000

میان مدت

500،000 تومان سود معادل 9.3% 

 دی ماه

97

1397/01/15

خرید

 1،975،000

 1،960،000

2،015،000

نوسان

400،000 تومان سود معادل 17.8%

 دی ماه

97

1397/01/15

خرید

 1،910،000

 1،905،000

1،980،000

نوسان

700،000 تومان سود معادل 31%

جمع کل سود/زیان معاملات                           5،340،000 تومان سود