معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

آذر 97

در این بخش نتیجه عملکرد کلیه سیگنال های معاملاتی پیشنهادی از سوی معیار ارائه گردیده است.

 

 

 

آرشیو سیگنال های معیار در بازار آتی سکه (آذر)

زعفران
بهمن 97

1397/09/18
ساعت 16:00

فروش

146،700
تا
153،700

154،000

130،000

میان مدت

بستن معامله در قیمت 127،000
3شنبه ساعت 10:40
(230،000 تومان سود معادل 50%+ بازدهی)

جمع کل سود/زیان معاملات              230،000 تومان سود

(به ازای هر قرارداد)                  معادل 50% بازدهی مثبت