مشاور سرمايه گذاري معيار

پیش بینی بازار 3 مرداد سه شنبه ,3 مرداد 1396

مشاور سرمايه گذاري معيار

تحرکات قابل تأمل 2 مرداد

سه شنبه ,3 مرداد 1396
مشاور سرمايه گذاري معيار

تأمل خرید 2 مرداد

سه شنبه ,3 مرداد 1396
مشاور سرمايه گذاري معيار

پیش بینی بازار 3 مرداد

سه شنبه ,3 مرداد 1396
مشاور سرمايه گذاري معيار

نفت خام شیرین- 21 ژوئیه 2017

سه شنبه ,3 مرداد 1396
مشاور سرمايه گذاري معيار

نفت خام شیرین- 21 ژوئیه 2017

سه شنبه ,3 مرداد 1396
مشاور سرمايه گذاري معيار

نفت خام شیرین- 14 ژوئیه 2017

چهارشنبه ,28 تیر 1396
مشاور سرمايه گذاري معيار

نفت خام ترش- 14 ژوئیه 2017

چهارشنبه ,28 تیر 1396