معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

پيمانكاران معترض مخابرات در ليست سياه

پيمانكاران معترض مخابرات در ليست سياه طلبكاران شركت مخابرات در تجمعي مقابل وزارت ارتباطات، خواهان پرداخت مطالبات معوق خود شدند...